Projekt

Názov projektu:    Zvýšenie zamestnanosti vo firme Visitero
Kód projektu v ITMS2014+:    312031T897
Miesto realizácie projektu:    Krásno nad Kysucou, Žilina, Prievidza
Výzva:                                         OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program:                  Ľudské zdroje
Prioritná os:                                Zamestnanosť
Výška NFP (100%):                   198 058,03 EUR
Špecifický cieľ:    Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Cieľ projektu:    Poskytnúť 14 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce
Termín realizácie projektu: 10/2019 – 09/2021
Cieľové skupiny:
1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti
Hlavná aktivita projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk    www.employment.gov.sk    www.ia.gov.sk

Projekt

Názov projektu:    Zvýšenie zamestnanosti vo firme Visitero
Kód projektu v ITMS2014+: 312031T897
Miesto realizácie projektu: Krásno nad Kysucou, Žilina, Prievidza
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť
Výška NFP (100%): 198 058,03 EUR
Špecifický cieľ:    Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Cieľ projektu:  Poskytnúť 14 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce
Termín realizácie projektu: 10/2019 – 09/2021
Cieľové skupiny:
1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti
Hlavná aktivita projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk